Sinh học 10 - Phần hai - Chương 3 Bài 14, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 14: ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

I. ENZIM

1. Cấu trúc

2. Cơ chế tác động

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim

II. VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

Sinh học 10


  PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG
  PHẦN 2: SINH HỌC TẾ BÀO
  PHẦN 3: SINH HỌC VI SINH VẬT

Bài

01 - 02

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.