Sinh học 10 - Phần hai - Chương 2 Bài 9, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 9: TẾ BÀO NHÂN THỰC (TIẾP THEO)

V. TI THỂ

VI. LỤC LẠP

VII. MỘT SỐ BÀO QUAN KHÁC

1. Không bào

2. Lizôxôm

Sinh học 10


  PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG
  PHẦN 2: SINH HỌC TẾ BÀO
  PHẦN 3: SINH HỌC VI SINH VẬT

Bài

01 - 02

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.