Sinh học 10 - Phần ba - Chương 2 Bài 26, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 26: SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

I. SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT NHÂN SƠ

1. Phân đôi

2. Nảy chồi và tạo thành bào tử

II. SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT NHÂN THỰC

1. Sinh sản bằng bào tử

2. Sinh sản bằng cách nảy chồi và phân đôi

Sinh học 10


  PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG
  PHẦN 2: SINH HỌC TẾ BÀO
  PHẦN 3: SINH HỌC VI SINH VẬT

Bài

01 - 02

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.