Sinh học 10 - Phần hai - Chương 4 Bài 20, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 20: THỰC HÀNH: QUAN SÁT CÁC KÌ CỦA NGUYÊN PHÂN TRÊN TIÊU BẢN RỄ HÀNH

I. MỤC TIÊU

II. CHUẨN BỊ

III. NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH

IV. THU HOẠCH

Sinh học 10


  PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG
  PHẦN 2: SINH HỌC TẾ BÀO
  PHẦN 3: SINH HỌC VI SINH VẬT

Bài

01 - 02

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.