Sinh học 10 - Phần hai - Chương 1 Bài 5, NXBGD

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 5: PRÔTÊIN

I. CẤU TRÚC CỦA PRÔTÊIN

1. Cấu trúc bậc một

2. Cấu trúc bậc hai

3. Cấu trúc bậc ba và bậc bốn

II. CHỨC NĂNG CỦA PRÔTÊIN

Sinh học 10


  PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG
  PHẦN 2: SINH HỌC TẾ BÀO
  PHẦN 3: SINH HỌC VI SINH VẬT

Bài

01 - 02
  • Chết (04/01/2017; Gửi bởi: Vloser; 170 lần xem)
  • Hệ nội tiết (04/01/2017; Gửi bởi: 113.161.32.177; 137 lần xem)
  • Tiêu hóa (31/12/2016; Gửi bởi: Vloser; 66 lần xem)
  • Sinh học (22/12/2016; Gửi bởi: Vloser; 85 lần xem)
  • Vi khuẩn (07/12/2016; Gửi bởi: Vloser; 458 lần xem)
  • « Mới nhất
  • ‹ Mới hơn
  • Cũ hơn ›

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.