Sinh học 10 - Phần hai - Chương 4 Bài 21, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 21: ÔN TẬP PHẦN SINH HỌC TẾ BÀO

I. TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHẦN SINH HỌC TẾ BÀO

1. Thành phần hóa học của tế bào

2. Cấu tạo tế bào

3. Chuyển hóa vật chất và năng lượng

4. Phân chia tế bào

II. HƯỚNG DẪN ÔN TẬP

1. Nắm chắc các khái niệm then chốt của từng bài và từng chương

2. Tìm kiếm mối liên hệ qua lại giữa các khái niệm

3. Xây dựng bản đồ khái niệm

Sinh học 10


  PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG
  PHẦN 2: SINH HỌC TẾ BÀO
  PHẦN 3: SINH HỌC VI SINH VẬT

Bài

01 - 02

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.