Sinh học 10 - Phần hai - Chương 1 Bài 6, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 6: AXIT NUCLÊIC

I. AXIT ĐÊÔXIRIBÔNUCLÊIC

1. Cấu trúc của ADN

2. Chức năng của ADN

II. AXIT RIBÔNUCLÊIC

1. Cấu trúc của ARN

2. Chức năng của ARN

Sinh học 10


  PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG
  PHẦN 2: SINH HỌC TẾ BÀO
  PHẦN 3: SINH HỌC VI SINH VẬT

Bài

01 - 02

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.