Sinh học 10 - Phần hai - Chương 3 Bài 16, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 16: HÔ HẤP TẾ BÀO

I. KHÁI NIỆM HÔ HẤP TẾ BÀO

II. CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO

1. Đường phân

2. Chu trình Crep

3. Chuỗi chuyền êlectron hô hấp

Sinh học 10


  PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG
  PHẦN 2: SINH HỌC TẾ BÀO
  PHẦN 3: SINH HỌC VI SINH VẬT

Bài

01 - 02

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.