Sinh học 10 - Phần ba - Chương 3 Bài 30, NXBG

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 30: SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ

I. CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT

1. Sự hấp phụ

2. Xâm nhập

3. Sinh tổng hợp

4. Lắp ráp

5. Phóng thích

II. HIV/AIDS

1. Khái niệm về HIV

2. Ba con đường lây truyền HIV

3. Ba giai đoạn phát triển của bệnh

4. Biện pháp phòng ngừa

Sinh học 10


  PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG
  PHẦN 2: SINH HỌC TẾ BÀO
  PHẦN 3: SINH HỌC VI SINH VẬT

Bài

01 - 02

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.