Sinh học 10 - Phần ba - Chương 3 Bài 33, NXBG

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 33: ÔN TẬP PHẦN SINH HỌC VI SINH VẬT

I, CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

1. Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật được sơ đồ như sau:

2. Nhân tố sinh trưởng

3. Hãy điền những ví dụ đại diện vào cột thứ bốn trong bảng sau:

4. Tế bào vi khuẩn sử dụng năng lượng chủ yếu vào 3 hoạt động sau:


II. SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT

III. SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

IV. CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT SỰ SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT

V. VIRUT

Sinh học 10


  PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG
  PHẦN 2: SINH HỌC TẾ BÀO
  PHẦN 3: SINH HỌC VI SINH VẬT

Bài

01 - 02

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.