Sinh học 10 - Phần hai - Chương 2 Bài 12, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 12: THỰC HÀNH: THÍ NGHIỆM CO VÀ PHẢN CO NGUYÊN SINH

I. MỤC TIÊU

II. CHUẨN BỊ

1. Mẫu vật

2. Dụng cụ và hóa chất

III. NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH

1. Quan sát hiện tượng co và phản co nguyên sinh ở tế bào biểu bì lá cây

2. Thí nghiệm phản co nguyên sinh và việc điều khiển sự đóng mở khí khổng

Sinh học 10


  PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG
  PHẦN 2: SINH HỌC TẾ BÀO
  PHẦN 3: SINH HỌC VI SINH VẬT

Bài

01 - 02

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.