Sinh học 10 - Phần ba - Chương 1 Bài 24, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 24: THỰC HÀNH: LÊN MEN ÊTILIC VÀ LACTIC

I. LÊN MEN ÊTILIC

1. Mục tiêu

2. Chuẩn bị

3. Nội dung và cách tiến hành

4. Thu hoạch

II. LÊN MEN LACTIC

1. Mục tiêu

2. Chuẩn bị

3. Nội dung và cách tiến hành

4. Thu hoạch

Sinh học 10


  PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG
  PHẦN 2: SINH HỌC TẾ BÀO
  PHẦN 3: SINH HỌC VI SINH VẬT

Bài

01 - 02

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.