Sinh học 10 - Phần ba - Chương 3 Bài 32, NXBG

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 32: BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH

I. BỆNH TRUYỀN NHIỄM

1. Bệnh truyền nhiễm

2. Phương thức lây truyền

3. Các bênh truyền nhiễm thường gặp do virut

II. MIỄN DỊCH

1. Miễn dịch không đặc hiệu

2. Miễn dịch đặc hiệu

3. Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Sinh học 10


  PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG
  PHẦN 2: SINH HỌC TẾ BÀO
  PHẦN 3: SINH HỌC VI SINH VẬT

Bài

01 - 02

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.