Giáo án Tin học lớp 11 - Bài thực hành tiết 6, LA CHÍ DŨ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Trường THPT Vĩnh Tuy

Người soạn: Đỗ Ngọc Hậu

Nuvola apps important.png I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU[sửa]

  • Cho h/s tìm hiểu các thao tác xử lý xâu. Tạo hiệu chữ chạy trên màn hình
  • Cho h/s nắm vững khái niệm chương trình con
  • Nâng cao khả năng viết và sử dụng chương trình con

Gnome-help.png II- PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TIỆN[sửa]

  • H/s chuẫn bị bài tập ở nhà
  • Chuẫn bị sẳn một số tệp Input và Output
  • Định hướng phương pháp xử lý, phân ra từng công việc nhỏ dùng chương trình con
  • Xác định chuỗi cần khai báo
  • Thủ tục chuyển dịch, cắt dán
  • Thủ tục Căn giữa cho chữ chạy ở giữa màn hình

Nuvola apps package edutainment.png III- NỘI DUNG THỰC HÀNH[sửa]

a. Điểm danh ghi sĩ số

b. Nhắc lại lý thuyết

c. Nội dung thực hành

HĐGV HĐHS
1/ Phần jkhai Báo

- Chúng ta phải khai báo như thế nào?

-Đầu vào của bài toán là gì?

-Đầu ra của bài toán?

Ghi bảng: Nội dung chương trình h/s đưa ra.(bổ sung diễn giải nếu có)

Quan sát chỉnh sửa.

Ghi bảng:

a/ Thủ tục đầu tiên là?

Nói: Ta cho 2 chuỗi S1,S2 tương tác S2:=copy(s1,2,length(s1)-1)+s1[1]

Giải thích: cho s1 có độ dài= length s1[1]

Chuyển:

Ta cần thủ tục nao#? cho chữ chạy.

Cho H/s viết thủ tục căn giữa.

Ghi bảng:

Ta cần khai báo biến gì?

Var I,n:integer;

GT: Cho chiều dài := 1 số nguyên n, I là biến chạy.

Màn hình có 80 cột vậy chính giữa mà hình là N:=(80-n) chia cho 2

Cho vòng lặp thực hiện công việc

For i:= 1 to n do

S:= ‘ ‘+s1 khoảng trắng cho chiều dài của chuỗi

Nói:

Ta đã chuyển dịch vị trí của chuỗi s1 ta cần phải có chiều dài s

Ta phải làm gì để có chuỗi s ?

Chúng ta dùng lệnh Write(………..); readln;

Nói: chúng ta đã cho máy thực hiện các công việc xong bây giờ ta phải gọi tên nó cho nó chạy:

Gọi tt

+cangiữa(s1);


+catdan(s1);

nói:

Để dừng chương trình khi đang chạy.

-Trong khi dừng :=false(không dừng) còn thực hiện công việc ta dùng lệnh vòng lặp: WHILE NOT(STOP) DO

Chuyển con trỏ đến vị trí khác (theo dòng cột) quan sát theo dõi.

- In chuỗi(s1)

- Thời gian là 500 Mili giây được phép dừng

-Ta gán chuỗi s1:= chuỗi s2.

Nói:

Để dừng chương trình ta dùng dùng lệnh dừng bằng một phím bấ`t kỳ.

Stop:= keypressed( quan sát chỉnh sửa)

Giải đáp thắc mắc của học sinh (nếu có)

Hướng dẫn chạy chương trình bằng nhiều chuỗi khác nhau:


Cá nhân phát biểu nội dung khai báo vào cho máy.(sgk)

Nhận một xâu ký tự bất kỳ.

Xâu ký tự chạy giữa màn hình


Viết nội dung CT vào máy.

Tl: cắt dán .

Nhập máy:…………….(theo sgk)……..

S2:=copy(s1,2,length(s1)-1)+s1[1]


Tl:Căn gưã.

Viết thủ tục vào máy

Tl: Biến địa phương : Viết trên máyTheo dõi

Viết vào máy.Tl: nhập chiều dài của s.

Việt lệnh nhập chiều dài s vào máy


Viết lệnh gọi thủ tục vào máy


Theo dõiViết vào máy


Viết vào máy

Gọi tiếp thủ tục candan (s1,s2)


Viết vào máy

Cho chương trình Chạy kiểm tra lỗi chỉnh sửa.

Kiểm tra với nhiều chuỗi khác nhau.


D-Củng cố:

Vậy qua bài thực hành này chúng ta cần nắm được các vấn đề sau:

1- Các em phải biết khai báo mảng trong chương trình theo yêu cầu đề bài.

2- Xác định, định hướng giải quyết một yêu cầu đơn giản

3- Cách xử dụnng chương trình con

4- Khai báo chương trình con

5- Ap dụng những thuật toán giải quyết vấn đề khi yêu cầu đưa ra tương tự.

6- Biết thế nào là biến toàn cục, biến địa phương được khai báo ở đâu!

E- dặn dò:

Các em về nhà xem lại bài tập và thử viết bằng chương trình chính hoặc viết bằng cách khác.( cho một chuỗi cố định in ra màn hình và cho nó chạy).


Xem thêm[sửa]

Giáo án Tin học 11, La Chí Dũ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang
Tiết 1 BTTHtiet01_VinhBinhBac
Tiết 2 BTTHtiet02_NgoSiLien
Tiết 5 BTTHtiet05_DinhAn
Tiết 6 BTTHtiet06_VinhTuy
Tiết 7 BTTHtiet07_VanKhanh
Tiết 10 BTTHtiet10_TTKTTHHNHonDat
Tiết 11 BTTHtiet11_ThanhTay
Tiết 12 BTTHtiet12_MinhThuan2
Tiết 14 BTTHtiet14_NamYen
Tiết 15 BTTHtiet15_MyHiepSon
Tiết 16 BTTHtiet16_VinhHoaHungBac
CHƯƠNG 1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Tiết 2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
CHƯƠNG II CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN
Tiết 1 CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
Tiết 2 MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN
Tiết 3 KHAI BÁO BIẾN
Tiết 5 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
CHƯƠNG 3
Tiết 2 CẤU TRÚC LẶP
CHƯƠNG 4
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG
Tiết 3 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 4 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC -KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 9 BÀI TẬP
CHUƠNG 5 TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU TỆP, THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 2 THAO TÁC VỚI TỆP
CHƯƠNG 6
Tiết 1 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 3 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (T1)
Tiết 4 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (TIẾP THEO)
Tiết 5 THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH CON CHUẨN
Tiết 6 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 7 BÀI TẬP

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.