Giáo án Tin học lớp 11 - Chương 4 tiết 3, LA CHÍ DŨ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THPT AN MINH

BÀI DẠY: Tiết 3 Chương IV
BÀI 11: Kiểu Mảng


Nuvola apps important.png I). Mục Tiêu:

1). Kiến Thức:

- Củng cố và làm cho học sinh hiểu sâu sắc hơn những thuật toán sắp xếp cơ bản mà học sinh đã được học ở lớp 10.

- Minh hoạ, củng cố và nâng cao những hiểu biết của học sinh trong tiết 1 về mảng 1 chiều ( cấu trúc, cách khai báo, cách tham chiếu một phần tử và ích lợi của kiểu dữ liệu này).

2). Kỹ Năng:

- Hình thành kỹ năng cơ bản về sử dụng kiểu mảng trong cài đặt chương trình.

3). Thái Độ:

- Rèn luyện thái độ tích độ tích cực học tập.

- Rrèn luyện tính kiên nhẫn, thích phám phá.


Gnome-help.png II). Phương Pháp Giảng Dạy:

Dùng phương pháp thuyết trình, vấn đáp.


Nuvola apps package edutainment.png III). Đồ Dùng Dạy Học, Phương Tiện Dạy Học:

1). Chuẩn bị của giáo viên: Bảng phụ

2). Chuẩn bị của học sinh: Sách Giáo Khoa và bảng phụ


Nuvola apps korganizer.png IV). Hoạt Động Dạy Học:

Hoạt Động 1: Ôn lại kiến thức cũ

  • Mục tiêu:

Cho học sinh nhớ lại thuật toán sắp xếp dãy số nguyên bằng tráo đổi

  • Cách tiến hành:
Hoạt Động Của Giáo Viên
Hoạt Động Của Học Sinh
* Giới thiệu lại thuật toán

- Treo bảng phụ 1( ghi thuật toán)

- Yêu cầu học sinh xác định dử liệu vào, dử liệu ra-Đưa ý tưởng của thuật toán

+ Đổi để đưa số lớn nhất về vị trí cuối cùng.

+ Làm tương tự những số còn lại

- Đưa ra ví dụ minh hoạ:

6 1 5 3 7 8 10 7 12 4

+ Yêu cầu học sinh mô phỏng theo thuật toán ( phân công nhóm)
- Nhấn mạnh lại kiến thức để làm rõ việc có sử dụng:

+ For j:= N downto 2 do với biến j chạy từ N về 2

+ Hiểu được mục đích chương trình sẽ dùng lệnh lặp để tráo đổi.

* Nhớ lại kiến thức cũ, theo dõi những yêu cầu cần giải quyết của thuật toán

- INPUT: số nguyên dương N và dãy số A,A2,..,An.

-OUTPUT: Dãy A được sắp xếp theo thứ tự không giảm- Hoạt động nhóm( viết câu trả lời lên bảng phụ)

+ Nhóm 1: duyệt lần 1

+Nhóm 2: duyệt lần 2

+Nhóm 3: duyệt lần 3

+Nhóm 4: duyệt lần 4

+Nhóm 5: duyệt lần 5+6+7

+Nhóm 6: duyệt lần 8+9+10

> xong treo lên bảng


Hoạt Động 2: Soạn Chương Trình

  • Mục Tiêu: Học sinh sử dụng được biến kiểu mảng một chiều để giải quyết một bài toán sắp xếp dãy số nguyên gằng thuật toán tráo đổi.
  • Cách tiến hành:


Hoạt Động Của Giáo Viên
Hoạt Động Của Học Sinh
* Giới thiệu đề bài

- Đối với bài toán trên nếu không sử dụng biến mảng 1 chiều, ta có thể giải quyết được bài toán không ? Khó khăn gì?

  • Định hướng: Sử dụng kiểu mảng 1 chiều để giải quyết bài toán

- Yêu cầu học sinh khai báo biến mảng

-Yêu cầu học sinh tìm các nhiệm vụ chính cần giải quyết

- Chia lớp làm 6 nhóm và phân công nhiệm vụ( mỗi nhóm viết vào bảng phụ)


- Lên treo bảng phụ lên bảng


- Chuẩn hoá chương trình cho học sinh( treo bảng phụ2)


* Quan sát và áp dụng thuật toán trên để xây dựng chương trình.


- Chương trình dài dòng, khó xây dựng chương trình

  • Theo dõi sự hướng dẫn của giáo viên


- Var A: array[1..250] of integer;

- Các bước

+ Nhập N và nhập giá trị cho mảng.(N1+2)

+ Thuật toán trao đổi(N3+4)

+ in kết quả(N5+6)

- Thảo luận theo nhóm

-Báo cáo kết quả tìm được

- Nhận xét, đánh giá và bổ sung những thiếu xót của nhóm khác

- Quan sát và ghi nhớHoạt Động 3: Củng cố kiến thức

- Nhấn mạnh lại chương trình

- Gợi ý cho học sinh khá giỏi viết lại chương trình While do thay cho For do

Hoạt Động 4: Ra bài về nhà

Tương tự bài toán trên các em về xây dựng chương trình để sắp xếp dãy số thành dãy không tăng.


BẢNG PHỤ 1

THUẬT TOÁN

B1: Nhập N, các số hạng A1,A2,..,An.

B2: M N

B3: Nếu M< 2 thì đưa ra dãy A đã được sắp xếp rồi kết thúc

B4: M M-1, i 0

B5: i i+1

B6: Nếu i > M thì quay lại bước 3

B7: Nếu Ai > Ai+1 thì ttráo đổi Ai và Ai+1 cho nhau

B8: Quay lại bước 5.


BẢNG PHỤ 2 : Chương Trình Như Sau


Program Sapxep.png

* Mong quý thầy cô đóng góp thêm để giáo án thêm hoàn chỉnh, em xin chân thành cảm ơnXem thêm

Giáo án Tin học 11, La Chí Dũ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang
Tiết 1 BTTHtiet01_VinhBinhBac
Tiết 2 BTTHtiet02_NgoSiLien
Tiết 5 BTTHtiet05_DinhAn
Tiết 6 BTTHtiet06_VinhTuy
Tiết 7 BTTHtiet07_VanKhanh
Tiết 10 BTTHtiet10_TTKTTHHNHonDat
Tiết 11 BTTHtiet11_ThanhTay
Tiết 12 BTTHtiet12_MinhThuan2
Tiết 14 BTTHtiet14_NamYen
Tiết 15 BTTHtiet15_MyHiepSon
Tiết 16 BTTHtiet16_VinhHoaHungBac
CHƯƠNG 1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Tiết 2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
CHƯƠNG II CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN
Tiết 1 CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
Tiết 2 MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN
Tiết 3 KHAI BÁO BIẾN
Tiết 5 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
CHƯƠNG 3
Tiết 2 CẤU TRÚC LẶP
CHƯƠNG 4
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG
Tiết 3 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 4 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC -KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 9 BÀI TẬP
CHUƠNG 5 TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU TỆP, THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 2 THAO TÁC VỚI TỆP
CHƯƠNG 6
Tiết 1 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 3 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (T1)
Tiết 4 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (TIẾP THEO)
Tiết 5 THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH CON CHUẨN
Tiết 6 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 7 BÀI TẬP

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.