Giáo án Tin học lớp 11 - Chương 2 tiết 5, LA CHÍ DŨ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

TIẾT BÀI TẬP – CHƯƠNG II

Trường THPT Tân Hiệp

Nuvola apps important.png 1. Mục đính, yêu cầu[sửa]

- Củng cố những nội dung đã đạt được ở tiết thực hành 1

- Biết sử dụng các thủ tục chuẩn vào/ra;

- Biết xác định input và output

Gnome-help.png2. Phương pháp và phương tiện dạy học.[sửa]

- Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm, giảng giải.

- Máy chiếu qua đầu, giấy kiến và bút xóa.


Nuvola apps package edutainment.png3. Yêu cầu học sinh.[sửa]

- Học sinh phải học kỹ phần lý thuyết đã học.

Nuvola apps korganizer.png 4. Nội dung[sửa]

Nội dung
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Câu 1: Tại sao phải khai biến?

Câu 2: Trong Pascal, nêu một biến chỉ nhận giá trị nguyên.


Câu 3: Bài tập số 4

- Hãy viết biểu thức toán học dưới đây trong Pascal (bài 6 SGK tr 35)

- Hãy chuyển các các biểu thức trong Pascal dưới đây sang biểu thức toán học tương ứng. (SGK bài 7, tr 36)


Nhóm chẵn làm bài 9 SGK tr 36.


Nhóm lẻ làm bài 10 sgk – trang 36.


Nội dung CT bài Tập 9:

Var a: real;

Begin

Write(‘Nhap gia tri a (a>); readln(a);

Write(‘Dien tich cua phan giac la:’, a*a*pi/2:20:4);

Readln

End.

Nội dung BT 10.

Use crt;

Const g=9.8;

Var v,h:real;

Begin

Clrscr;

Write(‘Nhap do cao cua vat h=’ ); readln(h);

V:=sqrt(2*g*h);

Write(‘ Van toc khi cham dat la v=’,v:10:2.’m/s’);

Readln

End.

Kiểm tra bài cũ:

- Gọi một em học sinh kiểm tra bài lên trả lời câu hỏi.


GV: đánh giá cho điểm


- Gọi 1 em lên bảng, :


- GV: Gọi một em học sinh lên bảng viết đáp án của mình.

Gọi một em học sinh lên bảng.

GV: gọi 1 hay 2 hs đóng gớp cho đáp án của bạn.đánh giá và cho điểm 3 câu sau trong lớp học không có học sinh nào tự làm được ở nhà GV phải có hướng dẫn thêm.Phân nhóm thảo luận:

-Phân thành 6 nhóm ( 2 bàn gần nhau thành một nhóm) GV: bao quát lớp và có hướng dẫn them và định hướng nếu thấy cần thiết.

Có thể giải thích them về công thức toán học. Các nhóm nộp lại sản phẩm hoạt động trong nhóm trên tờ giấy kiến.


- Ý kiến của GV của từng nhóm. Nhấn mạnh các biến đầu vào, cách khai báo các biến.

Học sinh nghe nêu câu hỏi, lên bảng trả lời.Một em học sinh lên bảng trả viết bài giải của mình( dành cho hs đã chuẩn bị bài trước được ở nhà).


Một em hs lên bảng viết đáp án của mình. ( Dành cho học sinh đã chuẩn bị bài ở nhà).

Học sinh nghe giảng và tự ghi bài.


Tập hợp nhóm, tư phân công việc trong nhóm.


Mọi thành viên trong nhóm phải cùng làm việc.


Một em trong nhóm ( được gọi gẫu nhiên lên báo cáo).


- Ý kiến của nhóm khác đóng góp nếu có.
Xem thêm[sửa]

Giáo án Tin học 11, La Chí Dũ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang
Tiết 1 BTTHtiet01_VinhBinhBac
Tiết 2 BTTHtiet02_NgoSiLien
Tiết 5 BTTHtiet05_DinhAn
Tiết 6 BTTHtiet06_VinhTuy
Tiết 7 BTTHtiet07_VanKhanh
Tiết 10 BTTHtiet10_TTKTTHHNHonDat
Tiết 11 BTTHtiet11_ThanhTay
Tiết 12 BTTHtiet12_MinhThuan2
Tiết 14 BTTHtiet14_NamYen
Tiết 15 BTTHtiet15_MyHiepSon
Tiết 16 BTTHtiet16_VinhHoaHungBac
CHƯƠNG 1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Tiết 2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
CHƯƠNG II CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN
Tiết 1 CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
Tiết 2 MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN
Tiết 3 KHAI BÁO BIẾN
Tiết 5 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
CHƯƠNG 3
Tiết 2 CẤU TRÚC LẶP
CHƯƠNG 4
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG
Tiết 3 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 4 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC -KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 9 BÀI TẬP
CHUƠNG 5 TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU TỆP, THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 2 THAO TÁC VỚI TỆP
CHƯƠNG 6
Tiết 1 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 3 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (T1)
Tiết 4 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (TIẾP THEO)
Tiết 5 THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH CON CHUẨN
Tiết 6 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 7 BÀI TẬP

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.