Giáo án Tin học lớp 11 - Chương 4 tiết 4, LA CHÍ DŨ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

SỞ GD & ĐT KIÊN GIANG

TRƯỜNG THPT VĨNH THUẬN

Bài soạn: Tiết 4 chương IV (Mục 2 bài 11) - Mảng 2 chiều

Môn: Tin học

Người soạn: Huỳnh Thị Ngọc Cẩm

§11 KIỂU MẢNG
(Tiết 4 – lý thuyết)

Nuvola apps important.png I.Mục tiêu:[sửa]

1. Kiến thức:

• Hiểu khái niệm mảng 2 chiều.

• Hiểu cách khai báo và truy cập đến các phần tử của mảng.

2. Kỹ năng:

• Thực hiện được khai báo mảng, truy cập, tính toán các phần tử của mảng.

3. Thái độ:

• Nhận thức được với ngôn ngữ lập trình ngoài những kiểu dữ liệu có cấu trúc, người ta có thể thiết kế một kiểu dữ liệu phúc tạp hơn từ những kiểu dữ liệu đã cho.

• Rèn luyện khả năng hợp tác với nhau trong học tập thông qua hoạt động nhóm.


Gnome-help.png II.Chuẩn bị:[sửa]

1. Giáo viên:

Máy chiếu, giáo án, SGK.

2. Học sinh:

SGK, Tập viết ghi bài, bút lông, phim trong.


Nuvola apps package edutainment.png III. Phương pháp:[sửa]

Giảng giải, vấn đáp, hoạt động nhóm.


Nuvola apps korganizer.pngIV.Nội dung[sửa]

1. Hoạt Động I: Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ:

a. Mục tiêu: Theo dõi ý thức học tập của lớp. Củng cố kiến thức tiết học trước đồng thời dẫn dắt HS vào bài mới.

b. Kiến thức:

c. Bước tiến hành:


Hoạt động thầy
Hoạt động trò
1. Gọi HS báo cáo sỉ số lớp.

2. Yêu cầu HS đóng hết tập sách lại và đặt câu hỏi: Câu hỏi 1: Em hãy trình bày kiểu mảng một chiều và cho biết với mảng một chiều ta cần quan tâm đến những vấn đề nào?

-Gọi một HS lên bảng trả lời.

-Sau khi HS trả lời câu hỏi gọi một HS khác nhận xét. (Nếu HS nhận xét tốt có thể cho điểm khuyến khích)- Giáo viên đưa ra nhận xét và trình bày sơ lược lại các ý chính của câu hỏi.

Câu hỏi 2: Theo em lợi ích của khai báo mảng một chiều là gì? Cho biết các cách khai báo mảng? Gọi một HS lên bảng trả lời.

- Sau khi HS trả lời câu hỏi gọi một HS khác nhận xét. (Nếu HS nhận xét tốt có thể cho điểm khuyến khích)

- Giáo viên đưa ra nhận xét và trình bày sơ lược lại các ý chính của câu hỏi.


1. Báo cáo sỉ số lớp.

2. Đóng tập sách lại.


Trả lời câu hỏi 1.

- Mảng một chiều là dãy hữu hạn các phần tử có cùng kiểu dữ liệu. Các phần tử trong mảng có cùng chung một tên và phân biệt nhau bởi chỉ số. Để mô tả mảng một chiều cần xác định được kiểu của các phần tử và cách đánh số của các phần tử.

- Với mảng một chiều ta cần quan tâm đến:

+ Tên mảng một chiều.

+Số lượng phần tử trong mảng.

+ Kiểu dữ liệu của phần tử.

+ Cách khai báo biến mảng một chiều.

+ Cách truy cập đến phần tử của mảng.

HS lắng nghe nhận xét của GV.

Lợi ích:

Các phần tử có cùng kiểu dữ liệu có thể khai báo cùng chung một tên mà không cần khai báo riêng lẽ. Các cách khai báo (SGK)


HS lắng nghe nhận xét của GV.2. Hoạt Động II: Tìm hiểu ý nghĩa của mảng hai chiều:

a. Mục tiêu:

Cho HS biết được ý nghĩa và sự cần thiết của kiểu mảng 2 chiều trong việc giải quyết một số bài toán.

b. Nội dung:

- Viết chương trình đưa ra màn hình bảng cửu chương (VD - SGK).

- Khái niệm: Mảng hai chiều là một bảng các phần tử có cùng kiểu dữ liệu.

c. Các bước tiến hành:


Hoạt động thầy
Hoạt động trò
1. Giới thiệu VD trong SGK (trang 59): Tính và đưa ra màn hình bảng cửu chương.

- Hỏi: Sử dụng kiến thức mảng một chiều, hãy đưa ra cách lưu trữ bảng cửu chương?

- Hỏi tiếp: Với các lưu trữ như vậy ta cần phải khai báo bao nhiêu biến mảng?

- Vậy khó khăn gì khi khai báo 9 biến mảng.

- Để khắc phục khó khăn ta xem một mảng một chiều là một phần tử, ta ghép 9 mảng một chiều thành một mảng hai chiều.

- Yêu cầu HS nhận xét về mảng hai chiều.


2. Các yếu tố xác định mảng hai chiều:

Hỏi: Để mô tả kiểu mảng hai chiều, ta cần xác định những yếu tố chính nào?

1.Chú ý theo yêu cầu và dẫn dắt của GV.

- Sử dụng 9 mảng một chiều, một mảng lưu một hàng của bảng.

- Dùng mảng một chiều ta khai báo 9 biến mảng.


-Khó khăn viết chương trình nhập xuất dữ liệu dài.


- Nhận xét: Nếu xem mỗi hàng của mảng hai chiều là một phần tử thì ta có thể nói mảng hai chiều là mảng một chiều mà mỗi phần tử là mảng một chiều.

2. Các yếu tố xác định mảng hai chiều:

+ Tên mảng một chiều.

+ Số phần tử trên một dòng và một cột.

+ Kiểu dữ liệu của phần tử.

+ Cách khai báo biến mảng một chiều.


3. Hoạt Động III: Tìm hiểu kiểu mảng hai chiều:

a. Mục tiêu:

Cho HS biết được cách tạo kiểu dữ liệu mảng 2 chiều, biết khai bái biến mảng trong ngôn ngữ lập trình Pascal. Biết tham chiếu đến từng phần tử trong mảng.

b. Nội dung:

Có 2 cách tạo kiểu mảng 2 chiều: Tạo trực tiếp (HS tự nghiên cứu) và gián tiếp.

Cách tạo kiểu mảng 2 chiều (gián tiếp):

Type Tên_kiểu_mảng=Array [chỉ_số_dòng, Chỉ_số_cột] Of Kiểu_thành_phần

Khai báo biến mảng hai chiều:

- Var tên_biến: Tên_kiểu_mảng;

- Tham chiếu đến các phần tử: Tên_biến[chỉ_số_dòng, Chỉ_số_cột]

c. Các bước tiến hành:


Hoạt động thầy
Hoạt động trò
1. Yêu cầu HS nghiên cứu SGK và cho biết các tạo kiểu dữ liệu mảng hai chiều.

- Yêu cầu HS nghiên cứu SGK và cho biết có mấy cách tạo kiểu dữ liệu mảng hai chiều. Các cách tạo như thế nào? Yêu cầu HS cho ví dụ minh họa.

- Gọi một HS khác cho biết ý nghĩa của lệnh mà bạn vừa viết?

2. Yêu cầu HS cho biết cách khai báo biến và cho ví dụ khái báo biến mảng hai chiều ứng với kiểu dữ liệu vừa tạo.


3. Giới thiệu cách truy cập đến các phần tử trong mảng:

Chiếu lại bảng cửu chương và gợi ý cách cho HS cách truy cập đến các phần tử trong mảng và yêu cầu HS cho ví dụ và đưa ra cú pháp chung.


1. Tham khảo SGK và trả lời.

-Có 2 cách: Khai báo trực tiếp và khai báo gián tiếp

+Type tênkb=Array [csd,csc] of kiểu;

VD: Type LTM = Array [1..10, 1..5] of Integer;

- Lệnh để tạo một kiểu mảng hai chiều có tên là “LTM” gồm 10 dòng và 5 cột, các phần tử có kiểu là integer.


2. Tham khảo SGK và trả lời.

- Var Tên_biến: tênkb;

- VD: Var a: LTM


3. HS quan sát và đưa ra ví dụ

- a[1,5] là phần tử ở dòng 1 cột 5 trong mảng a

- a[I,j] là phần tử ở dòng i cột j trong mảng a

Cú pháp chung: <Tên_mảng>[CSD,CSC]4. Hoạt Động IV: Rèn luyện kĩ năng sử dụng mảng hai chiều:

a. Mục tiêu:

HS sử dụng được biến mảng hai chiều để giải quyết một bài toán đơn giản.

b. Nội dung:

- Giải quyết bài toán trong hoạt động II

c. Các bước tiến hành:


Hoạt động thầy
Hoạt động trò
1.Giới thiệu đề bài yêu cầu (dùng máy chiếu).

- Yêu cầu HS xác định cách thức tổ chức dữ liệu.

- Yêu cầu HS chỉ ra nhiệm vụ chính cần giải quyết.

2. Chia lớp thành 4 nhóm.

- Yêu cầu viết chương trình lên phim trong.

- Thu phiếu trả lời và chiếu lên bảng. Gọi HS nhóm khác nhận xét đánh giá.

3. Chuẩn hóa chương trình cho HS bằng cách chiếu chương trình mẫu để HS quan sát.

1. Quan sát yêu cầu đề bài.

- Dùng một mảng hai chiều.

- Điền giá trị cho a[I,j]=i*j

- Xuất giá trị a[I,j] theo từng dòng.

2. Thảo luận nhóm để viết chương trình.

- Báo các kết quả khi hoàn thành

- Nhận xét, đánh giá và bổ sung những thiếu sót của nhóm khác.

3. Ghi nhớ nội dung đã được chỉnh sửa.


5. Hoạt Động V: Củng cố

a. Những nội dung đã được học

Cách tạo kiểu mảng 2 chiều (gián tiếp):

Type Tên_kiểu_mảng=Array [chỉ_số_dòng, Chỉ_số_cột] Of Kiểu_thành_phần

Khai báo biến mảng hai chiều:

- Var tên_biến: Tên_kiểu_mảng;

- Tham chiếu đến các phần tử: Tên_biến[chỉ_số_dòng, Chỉ_số_cột]

- Giới thiệu cách truy cập đến các phần tử trong mảng: <Tên_mảng>[CSD,CSC]

b. Dặn dò: Học bài và xem trước bài thực hành số 3 và làm bài tập 8, 9 trang 79, 80.Xem thêm[sửa]

Giáo án Tin học 11, La Chí Dũ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang
Tiết 1 BTTHtiet01_VinhBinhBac
Tiết 2 BTTHtiet02_NgoSiLien
Tiết 5 BTTHtiet05_DinhAn
Tiết 6 BTTHtiet06_VinhTuy
Tiết 7 BTTHtiet07_VanKhanh
Tiết 10 BTTHtiet10_TTKTTHHNHonDat
Tiết 11 BTTHtiet11_ThanhTay
Tiết 12 BTTHtiet12_MinhThuan2
Tiết 14 BTTHtiet14_NamYen
Tiết 15 BTTHtiet15_MyHiepSon
Tiết 16 BTTHtiet16_VinhHoaHungBac
CHƯƠNG 1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Tiết 2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
CHƯƠNG II CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN
Tiết 1 CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
Tiết 2 MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN
Tiết 3 KHAI BÁO BIẾN
Tiết 5 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
CHƯƠNG 3
Tiết 2 CẤU TRÚC LẶP
CHƯƠNG 4
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG
Tiết 3 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 4 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC -KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 9 BÀI TẬP
CHUƠNG 5 TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU TỆP, THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 2 THAO TÁC VỚI TỆP
CHƯƠNG 6
Tiết 1 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 3 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (T1)
Tiết 4 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (TIẾP THEO)
Tiết 5 THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH CON CHUẨN
Tiết 6 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 7 BÀI TẬP

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.