Giáo án Tin học lớp 11 - Chương 4 tiết 9, LA CHÍ DŨ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Ngày soạn:

Tiết 9 Chương IV

BÀI TẬP

Nuvola apps important.png I.Mục tiêu

1. Kiến thức:

Củng cố lại cho học sinh những kiến thức trong chương IV

2. Kĩ năng:

Rèn luyện kĩ năng vận dụng các kiểu dữ liệu mảng, xâu, bảng ghi để giải các bài tập cụ thể

3. Thái độ:

Tự giác, tích cực trong giải quyết các bài tập

Gnome-help.png II. Đồ dùng và phương tiện dạy học

1. Chuẩn bị của học sinh:

- Sách giáo khoa

2. Chuẩn bị của giáo viên:

- Các chương trình mẫu

Nuvola apps package edutainment.png III. Hoạt động dạy học

Hoạt động 1:

a. Mục tiêu: HS biết được thao tác duyệt các phần tử trong mảng

b. Nội dung: Bài tập 8 trang 79 SGK


Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Yêu cầu học sinh đọc và thảo luận bài tập 8 trang 79 SGK trong khoảng thời gian 5’

- Yêu cầu: Giải thích đoạn chương trình:

For i.png

- Đọc đoạn chương trình:

For i1.png

- Yêu cầu:

Giải thích nội dung của đoạn chương trình trên.

Giải thích giá trị n-i+1

- Yêu cầu: Giải thích đoạn chương trình:

For i2.png

- Yêu cầu: nhận xét chương trình đã thực hiện công việc gì, kết quả ra sao?

- Học sinh thảo luận

- Đoạn chương trình dùng để nhập các phần tử của mảng- Đoạn chương trình dùng để đổi giá trị của phần tử a[i,j] với giá trị của phần tử a[n-i+1,j]

- Giá trị n-i+1 là vị trí đối của i.

- Đoạn chương trình dùng để đưa kết quả ra màn hình- Chương trình thực hiện thao tác tráo đổi giá trị của phần tử a[i,j] với giá trị của phần tử a[n-i+1,j] hai lần. Kết quả thu được là mảng ban đầu.Hoạt động 2:

a. Mục tiêu: HS biết và điều chỉnh được thao tác duyệt mảng

b. Nội dung: Bài tập 9 trang 80 SGK


Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Yêu cầu học sinh đọc và thảo luận bài tập 9 trang 80 SGK trong khoảng thời gian 5’

- Yêu cầu: Giải thích đoạn chương trình:

For i3.png

- Đọc đoạn chương trình:

For i4.png

- Yêu cầu: Giải thích nội dung của đoạn chương trình trên.

- Yêu cầu: Giải thích đoạn chương trình:

For i5.png

- Yêu cầu: khi thay dòng bằng cột thì nên sửa đoạn chương trình nào? sửa như thế nào?

- Học sinh thảo luận

- Đoạn chương trình dùng để nhập các phần tử của mảng

- Đoạn chương trình dùng để tìm giá trị lớn nhất của mỗi dòng rồi đổi chỗ nó với phần tử có chỉ số dòng bằng chỉ số cột

- Đoạn chương trình dùng để đưa kết quả ra màn hình- Nên sửa đoạn chương trình thứ 2 như sau:


Max.pngHoạt động 3: a. Mục tiêu: HS viết được chương trình có sử dụng kiểu xâu b. Nội dung: Bài tập 10 trang 80 SGK


Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Yêu cầu học sinh đọc và thảo luận bài tập 10 trang 80 SGK trong khoảng thời gian 5’

- Hỏi: chữ số thập phân là những chữ số như thế nào?

- Hỏi: Muốn biết dãy số vừa nhập có bao nhiêu số thập phân ta cần phải làm gì?

- Yêu cầu: Hãy trình bày thuật toán của bài tập 10- Hỏi: Làm cách nào để biết được vị trí cuối cùng của xâu?


- Yêu cầu: chuyển thuật toán trên thành chương trình hoàn chỉnh

- Học sinh thảo luận

- Chữ số thập phân là các số có giá trị lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 9

- Thực hiện thao tác đếm các số thập phân trong xâu

- B1: Nhập xâu kí tự

B2: Kiểm tra từ phần tử đầu tiên đến phần tử cuối cùng của xâu

Nếu phần tử thứ i của xâu là số thập phân thì ta thực hiện công việc đếm.

B3: Đưa kết quả ra màn hình

- Dùng hàm length để xét độ dài của xâu, độ dài của xâu cũng là vị trí của phần tử cuối cùng của xâu

- Chương trình:

Var s.pngNuvola apps korganizer.png IV. Đánh giá cuối bài

1. Nội dung đã học:

- Kiểu mảng và các thao tác liên quan

- Kiểu xâu và các hàm thủ tục

2. Về nhà:

- Làm bài tập 11 trang 80 SGK

- Xem tiếp nội dung bài mới


Xem thêm

Giáo án Tin học 11, La Chí Dũ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang
Tiết 1 BTTHtiet01_VinhBinhBac
Tiết 2 BTTHtiet02_NgoSiLien
Tiết 5 BTTHtiet05_DinhAn
Tiết 6 BTTHtiet06_VinhTuy
Tiết 7 BTTHtiet07_VanKhanh
Tiết 10 BTTHtiet10_TTKTTHHNHonDat
Tiết 11 BTTHtiet11_ThanhTay
Tiết 12 BTTHtiet12_MinhThuan2
Tiết 14 BTTHtiet14_NamYen
Tiết 15 BTTHtiet15_MyHiepSon
Tiết 16 BTTHtiet16_VinhHoaHungBac
CHƯƠNG 1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Tiết 2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
CHƯƠNG II CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN
Tiết 1 CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
Tiết 2 MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN
Tiết 3 KHAI BÁO BIẾN
Tiết 5 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
CHƯƠNG 3
Tiết 2 CẤU TRÚC LẶP
CHƯƠNG 4
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG
Tiết 3 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 4 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC -KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 9 BÀI TẬP
CHUƠNG 5 TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU TỆP, THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 2 THAO TÁC VỚI TỆP
CHƯƠNG 6
Tiết 1 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 3 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (T1)
Tiết 4 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (TIẾP THEO)
Tiết 5 THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH CON CHUẨN
Tiết 6 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 7 BÀI TẬP

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.