Giáo án Tin học lớp 11 - Chương 5 tiết 2, LA CHÍ DŨ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
GIÁO ÁN
Chương V TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 2:
Bài: Thao Tác Với Tệp
Trường THPT Long Thạnh


Nuvola apps important.png I. Mục tiêu[sửa]

1. Kiến thức

- Biết các lệnh khai báo tệp định kiểu và tệp văn bản

- Biết các bước làm việc với tệp : gán tên cho biến tệp, mở tệp, đọc/ghi tệp,đóng tệp.

2. Kĩ năng

- Khai báo đúng kiểu tệp.

- Nắm được các bước thao tác với tệp.


Gnome-help.png II. Phương pháp dạy[sửa]

Gợi mở nêu vấn đề, chia nhóm thảo luận


Nuvola apps package edutainment.png III. Nội dung tiết dạy[sửa]

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

Câu 1. Nêu vai trò của kiểu tệp?

Câu 2. Có mấy loại tệp?

3. Tiến trình tiết dạy


Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Khai báo

Để làm việc được với biến tệp ta phải biết cách khai báo biến tệp. Vậy để khai báo biến tệp ta làm thế nào?

Ví dụ:

var tep1,tep2: text;

2. Thao tác với tệp

a) Gắn tên tệp

Ở lớp 10 ta đã nói tới tệp, mỗi tệp điều được đặt một tên khác nhau. Ơ đây ta không thao tác trực tiếp với tệp dữ liệu trên đĩa mà thông qua tên biến tệp.

Do vậy, để thao tác với tệp,trước heat ta phải gắn tên tệp với đại diện của nó là biến tệp bằng thủ tục:

assign(<biến tệp>,<tên tệp>);

? Giả thiết có biến tệp tep1 cần gắn với tệp có tên DULIEU.DAT,ta phải làm thế nào?


Chia HS làm sáu nhóm thảo luận và ghi vào giấy kiến trong các thao tác tiếp theo.



Ta lưu ý,trước khi mở tệp, biến tệp phải được gắn tên tệp bằng thủ tục assign.


Nhận xét kết quả thảo luận của các nhóm.

b) Mở tệp

Câu lệnh dùng thủ tục mở tệp đễ ghi dữ liệu có dạng:

rewrite(<biến tệp>);

Ví dụ:

assign(tep3,’C:\KQ.DAT’);

Rewrite(tep3);

c) Đọc/ghi tệp văn bản

Các lệnh dùng thủ tục có dạng:

read(<biến tệp>,<danh sách biến>);

Hoặc

readln(<biến tệp>,<danh sách biến>);

Các lệnh dùng thủ tục ghi có dạng:

write(<biến tệp>,<danh sách kết quả>);

Hoặc

writeln(<biến tệp>,<danh sách kết quả>);

Gọi HS lên bảng cho ví dụ.

d) Đóng tệp

Câu lệnh dùng thủ tục có dạng:

close(<biến tệp>);

Đưa ra và giải thích kĩ hơn về các bước thông qua hình 16.


Khai báo biến tệp văn bản có dạng:

var < tên biến tệp>: text;



- Nghe,ghi bài





-Ta làm như sau:

assign(tep1,’DULIEU.DAT’);


Học sinh ngồi theo bàn, hai bàn một nhóm. Các nhóm thảo luận trong 5 phút sau đó đem lên dán trên bảng.



Học sinh lên bảng trình bày các thao tác mà mình thảo luận trong nhóm.





Ghi bài





Ghi bài, nghe giảng




Quan sát, nghe giảng.




4. Củng cố

Nêu lại cách khai báo biến tệp,các thao tác chính để gắn, mở, đọc/ghi,đóng tệp văn bản

Xem thêm[sửa]

Giáo án Tin học 11, La Chí Dũ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang
Tiết 1 BTTHtiet01_VinhBinhBac
Tiết 2 BTTHtiet02_NgoSiLien
Tiết 5 BTTHtiet05_DinhAn
Tiết 6 BTTHtiet06_VinhTuy
Tiết 7 BTTHtiet07_VanKhanh
Tiết 10 BTTHtiet10_TTKTTHHNHonDat
Tiết 11 BTTHtiet11_ThanhTay
Tiết 12 BTTHtiet12_MinhThuan2
Tiết 14 BTTHtiet14_NamYen
Tiết 15 BTTHtiet15_MyHiepSon
Tiết 16 BTTHtiet16_VinhHoaHungBac
CHƯƠNG 1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Tiết 2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
CHƯƠNG II CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN
Tiết 1 CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
Tiết 2 MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN
Tiết 3 KHAI BÁO BIẾN
Tiết 5 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
CHƯƠNG 3
Tiết 2 CẤU TRÚC LẶP
CHƯƠNG 4
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG
Tiết 3 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 4 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC -KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 9 BÀI TẬP
CHUƠNG 5 TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU TỆP, THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 2 THAO TÁC VỚI TỆP
CHƯƠNG 6
Tiết 1 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 3 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (T1)
Tiết 4 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (TIẾP THEO)
Tiết 5 THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH CON CHUẨN
Tiết 6 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 7 BÀI TẬP

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.