SGK Sinh học 12 nâng cao - Chương 1 Bài 1, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09
CHƯƠNG 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
Bài 1: GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI CỦA ADN

Nuvola apps important.png I. KHÁI NIỆM VÀ CẤU TRÚC CỦA GEN

1. Khái niệm về gen

2. Cấu trúc của gen

a) Cấu trúc chung cuả gen cấu trúc

b) Cấu trúc không phân mảnh và phân mảnh của gen

3. Các loại gen


Gnome-help.png II. MÃ DI TRUYỀN

Nuvola apps package edutainment.png III. QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI CỦA ADN

1. Nguyên tắc

2. Quá trình nhân đôi của ADN

a) Nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ

b) Nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.