Sinh học 12 nâng cao - Phần 6, Chương 1 Bài 33, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09

BÀI 33: BẰNG CHỨNG ĐỊA LÍ SINH HỌC

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ ĐỘNG, THỰC VẬT Ở MỘT SỐ VÙNG LỤC ĐỊA

1. Hệ động, thực vật vùng Cổ bắc và vùng Tân bắc

2. Hệ động, thực vật vùng lục địa Úc


II. HỆ ĐỘNG, THỰC VẬT TRÊN CÁC ĐẢO

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.