Sinh học 12 nâng cao - Phần 7, Chương 3 Bài 58, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09

BÀI 58: DIỄN THẾ SINH THÁI

I. KHÁI NIỆM VỀ DIỄN THẾ

II. NGUYÊN NHÂN CỦA DIỄN THẾ

III. CÁC DẠNG DIỄN THẾ

1. Diễn thế nguyên sinh

2. Diễn thế thứ sinh


IV. NHỮNG XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH DIỄN THẾ ĐỂ THIẾT LẬP TRẠNG THÁI CÂN BẰNG

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.