Sinh học 12 nâng cao - Phần 6, Chương 3 Bài 44, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09

BÀI 44: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SINH GIỚI QUA CÁC ĐẠI ĐỊA CHẤT

I. HÓA THẠCH VÀ PHÂN CHIA THỜI GIAN ĐỊA CHẤT

1. Hóa thạch

a) Hóa thạch là gì?

b) Ý nghĩa của hóa thạch

2. Sự phân chia thời gian địa chất

a) Phương pháp xác định tuổi các lớp đất đá và hóa thạch

b) Căn cứ để phân định các mốc thời gian địa chất


II. SINH VẬT TRONG CÁC ĐẠI ĐỊA CHẤT

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.