Sinh học 12 nâng cao - Phần 6, Chương 2 Bài 36, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09

BÀI 36: THUYẾT TIẾN HÓA HIỆN ĐẠI

I. THUYẾT TIẾN HÓA HIỆN ĐẠI

1. Sự ra đời của thuyết tiến hóa tổng hợp

2. Tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn

3. Đơn vị tiến hóa cơ sở


II. THUYẾT TIẾN HÓA TRUNG TÍNH

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.