Sinh học 12 nâng cao - Phần 6, Chương 1 Bài 32, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09
PHẦN 6: TIẾN HÓA


CHƯƠNG 1: BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA
BÀI 32: BẰNG CHỨNG GIẢI PHẪU HỌC SO SÁNH VÀ PHÔI SINH HỌC SO SÁNH

I. BẰNG CHỨNG GIẢI PHẪU HỌC SO SÁNH

1. Cơ quan tương đồng

2. Cơ quan thóai hóa

3. Cơ quan tương tự

II. BẰNG CHỨNG PHÔI SINH HỌC SO SÁNH

1. Sự giống nhau trong phát triển phôi

2. Định luật phát sinh sinh vật

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.