Sinh học 12 nâng cao - Phần 7, Chương 3 Bài 56, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09

BÀI 56: CÁC MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOÀI TRONG QUẦN XÃ

I. CÁC MỐI QUAN HỆ HỖ TRỢ

1. Quan hệ hội sinh

2. Quan hệ hợp tác

3. Quan hệ cộng sinh


II. CÁC MỐI QUAN HỆ ĐỐI KHÁNG

1. Quan hệ ức chế - cảm nhiễm

2. Quan hệ cạnh tranh giữa các loài và sự phân li ổ sinh thái

3. Quan hệ con mồi - con vật ăn thịt và vật chủ - vật kí sinh

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.