Sinh học 12 nâng cao - Phần 6, Chương 2 Bài 35, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09

CHUƠNG 2: NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

BÀI 35: HỌC THUYẾT TIẾN HÓA CỔ ĐIỂN

I. HỌC THUYẾT CỦA LAMAC

II. HỌC THUYẾT CỦA ĐACUYN

1. Biến dị và di truyền

2. Chọn lọc

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.