Sinh học 12 nâng cao - Phần 6, Chương 2 Bài 42, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09

BÀI 42: NGUỒN GỐC CHUNG VÀ CHIỀU HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA SINH GIỚI

I. PHÂN LI TÍNH TRẠNG VÀ HÌNH THÀNH CÁC NHÓM PHÂN LOẠI

II. CHIỀU HƯỚNG TIẾN HÓA CHUNG CỦA SINH GIỚI

1. Ngày càng đa dạng phong phú

2. Tổ chức ngày càng cao

3. Thích nghi ngày càng hợp lí


III. CHIỀU HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA TỪNG NHÓM LOÀI

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.