Sinh học 12 nâng cao - Phần 6, Chương 2 Bài 40, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09

BÀI 40: LOÀI SINH HỌC VÀ CÁC CƠ CHẾ CÁCH LI

I. LOÀI SINH HỌC

1. Khái niệm loài sinh học

2. Các tiêu chuẩn phân biệt hai loài thân thuộc

a) Tiêu chuẩn hình thái

b) Tiêu chuẩn địa lí - sinh thái

c) Tiêu chuẩn cách li sinh sản

3. Sơ bộ về cấu trúc của loài


III. CÁC CƠ CHẾ CÁCH LI

1. Cách li địa lí

2. Cách li sinh sản

a) Cách li trước hợp tử

b) Cách li sau hợp tử

3. Mối liên hệ giữa các cơ chế cách li với sự hình thành loài

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.