SGK Sinh học 12 nâng cao - Chương 4 Bài 22, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09
CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC
BÀI 22: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG

Nuvola apps important.png I. GIỚI THIỆU VỀ NGUỒN GEN TỰ NHIÊN VÀ NGUỒN GEN NHÂN TẠO.

1. Nguồn gen tự nhiên

2. Nguồn gen nhân tạo


Gnome-help.png II. CHỌN GIỐNG TỪ NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP

1. Tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

2. Tạo giống lai có ưu thế lai cao

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.