Sinh học 12 nâng cao - Phần 6, Chương 3 Bài 45, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09

BÀI 45: SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI

I. NHỮNG GIAI ĐOẠN CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI

1. Các dạng vượn người hóa thạch

2. Các dạng người vượn hóa thạch (còn gọi là người tối cổ)

3. Người cổ Homo

a) Homo habilis (người khéo léo)

b) Homo erectus (người đứng thẳng)

c) Homo neanderthalensis (người Nêanđectan)

4. Người hiện đại ( Homo sapiens)

II. CÁC NHÂN TỐ CHI PHỐI QUÁ TRÌNH PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI

1. Tiến hóa sinh học

2. Tiến hóa xã hội

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.