SGK Sinh học 12 nâng cao - Chương 1 Bài 6, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09
BÀI 6: ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

Nuvola apps important.png I. KHÁI NIỆM

Gnome-help.png II. CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST

Nuvola apps package edutainment.png III. NGUYÊN NHÂN, HẬU QUẢ VÀ VAI TRÒ CỦA ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST

1. Nguyên nhân

2. Hậu quả

3. Vai trò

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.