SGK Sinh học 12 nâng cao - Chương 2 Bài 10, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09

BÀI 10: THỰC HÀNH: QUAN SÁT CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NGHIỄM SẮC THỂ TRÊN TIÊU BẢN CỐ ĐỊNH HAY TRÊN TIÊU BẢN TẠM THỜI

I.MỤC TIÊU

II. CHUẨN BỊ

III. CÁCH TIẾN HÀNH

IV. THU HOẠCH

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.