Sinh học 12 nâng cao - Phần 7, Chương 3 Bài 59, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09

BÀI 59: THỰC HÀNH: TÍNH ĐỘ PHONG PHÚ CỦA LOÀI VÀ KÍCH THƯỚC QUẦN THỂ THEO PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH BẮT THẢ LẠI

I. MỤC TIÊU

II. CHUẨN BỊ

III. CÁCH TIẾN HÀNH

1. Tính mức đa dạng (hay độ phong phú) của loài cá mương)

2. Tính kích thước quần thể theo phương pháp đánh bắt - thả lại


IV. THU HOẠCH

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.