Sinh học 12 nâng cao - Phần 7, Chương 4 Bài 65, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09

BÀI 65: ÔN TẬP PHẦN SÁU (TIẾN HÓA) VÀ PHẦN BẢY (SINH THÁI HỌC)

I. HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC

1. Hãy điền nội dung thích hợp vào bảng 65.1

2. Hãy điền nội dung thích hợp vào bảng 65.2

3. Hãy điền nội dung thích hợp vào bảng 65.3

4. Hãy điền nội dung thích hợp vào bảng 65.4

5. Hãy điền nội dung thích hợp vào bảng 65.5

6. Hãy điền nội dung thích hợp vào bảng 65.6

7. Hãy điền nội dung thích hợp vào bảng 65.7

8. Hãy điền những cụm từ thích hợp và chiều mũi tên vào các ô vuông ở sơ đồ chuỗi thức ăn (hình 65.1) dưới đây và giải thích

9. Hãy điền các số thích hợp vào các ô hình chữ nhật và hình elip ở sơ đồ 65.2 dưới đây và giải thích


II. TỰ ĐÁNH GIÁ

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.