Sinh học 12 nâng cao - Phần 7, Chương 3 Bài 54, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09
CHƯƠNG 3: QUẦN XÃ SINH VẬT
BÀI 55: KHÁI NIỆM VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ

I. KHÁI NIỆM

II. CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ

1. Tính đa dạng về loài của quần xã

2. Cấu trúc của quần xã

a) Số lượng của các nhóm loài

b) Hoạt động chức năng của các nhóm loài

c) Sự phân bố của các loài trong không gian

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.