Sinh học 12 nâng cao - Phần 7, Chương 1 Bài 47, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09
PHẦN BẢY: SINH THÁI HỌC
CHƯƠNG 1: CƠ THỂ VÀ MÔI TRƯỜNG
BÀI 47: MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI

I. KHÁI NIỆM

II. CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI

III. NHỮNG QUY LUẬT TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI VÀ GIỚI HẠN SINH THÁI

1. Quy luật tác động

2. Giới hạn sinh thái


IV. NƠI Ở VÀ Ổ SINH THÁI

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.