Sinh học 12 nâng cao - Phần 7, Chương 4 Bài 66, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09

BÀI 66: TỔNG KẾT TOÀN CẤP

I. TẾ BÀO LÀ ĐƠN VỊ TỔ CHỨC CƠ BẢN VỀ CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA HỆ SỐNG, SINH HỌC TẾ BÀO

1. Hãy lập bản so sánh tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực

2. Cấu trúc và chức năng của tế bào nhân thực


II. SINH HỌC VI SINH VẬT

1. Sơ lược về virut. Virut là dạng sống chưa có cấu tạo tế bào. Hãy chứng minh.

2. Sinh học vi khuẩn: Hoàn thành bảng liệt kê các đặc tính sinh học và ý nghĩa kinh tế của vi khuẩn


III. SINH HỌC CƠ THỂ ĐA BÀO, THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT

1. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật và động vật. Hãy hoàn thành bảng sau.

2. Cảm ứng ở thực vật và động vật.

3. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật và động vật.

4. Sinh sản ở thực vật và động vật.


IV . SINH HỌC QUẦN THỂ. QUẦN XÃ. HỆ SINH THÁI

1. Di truyền và tiến hóa

2. Sinh thái học

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.