SGK Sinh học 12 nâng cao - Chương 2 Bài 19, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09
BÀI 19: THỰC HÀNH: LAI GIỐNG

Nuvola apps important.png I. MỤC TIÊU

Gnome-help.png II. LAI GIỐNG THỰC VẬT

1. Chuẩn bị

2.Cách tiến hành

3. Thu hoạch


Nuvola apps package edutainment.png III. LAI MỘT SỐ LOẠI CÁ CẢNH

1. Giới thiệu một số loại cá cảnh

a) Đặc điểm hình thái

b) Đặc điểm sinh học

2. Chuẩn bị

3. Cách tiến hành

4. Thu hoạch

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.