Sinh học 12 nâng cao - Chương 5 Bài 28, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09
BÀI 28: DI TRUYỀN HỌC

Nuvola apps important.png I. KHÁI NIẸM VỀ DI TRUYỀN HỌC

Gnome-help.png II. BỆNH, TẬT DI TRUYỀN Ở NGƯỜI

1. Khái niệm bệnh, tật di truyền

2. Bệnh, tật di truyền do đột biến gen

3. Bệnh, tật di truyền do đột biến số lượng, cấu trúc nhiễm sắc thể


Nuvola apps package edutainment.png III. MỘT VÀI HƯỚNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.