Sinh học 12 nâng cao - Phần 7, Chương 1 Bài 48, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09

BÀI 48: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT

I. ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG

1. Sự thích nghi của thực vật

2. Sự thích nghi của động vật

3. Nhịp điệu sinh học


II. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.