Sinh học 12 nâng cao - Phần 7, Chương 2 Bài 53, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09

BÀI 53: CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ (TIẾP THEO)

III. KÍCH THƯỚC CỦA QUẦN THỂ

1. Khái niệm

a) Kích thước

b) Mật độ

2. Các nhân tố gây ra sự biến động kích thước quần thể

2. Sự tăng trưởng kích thước quần thể

a) Tăng trưởng kích thước quần thể trong điều kiện môi trường lí tưởng (không bị giới hạn) hay theo tiềm năng sinh học

b)Tăng trưởng kích thước quần thể trong điều kiện môi trường bị giới hạn

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.