Sinh học 12 nâng cao - Chương 5 Bài 30, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09
BÀI 30: BẢO VỆ VỐN GEN DI TRUYỀN CỦA LOÀI NGƯỜI

Nuvola apps important.png I. GÁNH NẶNG DI TRUYỀN

Gnome-help.png II. DI TRUYỀN Y HỌC VỚI BỆNH UNG THƯ VÀ AIDS

1. Di truyền Y học với bệnh ung thư

2. Di truyền Y học với bệnh AIDS


Nuvola apps package edutainment.png III. SỰ DI TRUYỀN TRÍ NĂNG

Nuvola apps korganizer.png IV. BẢO VỆ DI TRUYỀN CỦA LOÀI NGƯỜI VÀ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.