Sinh học 12 nâng cao - Phần 7, Chương 4 Bài 63, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09

BÀI 63: SINH QUYỂN

I. KHÁI NIỆM

II. CÁC KHU SINH HỌC CHÍNH TRÊN TRÁI ĐẤT

1. Các khu sinh học trên cạn

a) Đồng rêu (Tundra)

b) Rừng lá kim (Taiga)

c) Rừng lá rộng tập trung theo mùa và rừng hỗn tạp ôn đới Bắc bán cầu

d) Rừng ẩm thường xanh nhiệt đới

2. Các khu sinh học dưới nước

a) Khu sinh học nước ngọt

a) Khu sinh học nước mặn

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.