Sinh học 12 nâng cao - Chương 5 Bài 29, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09
BÀI 29: DI TRUYỀN Y HỌC (TIẾP THEO)

Nuvola apps important.png IV. DI TRUYỀN Y HỌC TƯ VẤN

1. Khái niệm

2. Cơ sở khoa học của Di truyền y học tư vấn

3. Phương pháp tư vấn


Gnome-help.png V. LIỆU PHÁP GEN

1. Khái niệm

2. Một số ứng dụng bước đầu


Nuvola apps package edutainment.png VI. SỰ DỤNG CHỈ SỐ ADN

1. Khái niệm

2. Các ứng dụng

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.