SGK Sinh học 12 nâng cao - Chương 3 Bài 20, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09
BÀI 20: CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ


Nuvola apps important.png I. KHÁI NIỆM QUẦN THỂ

Gnome-help.png II. TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI CỦA CÁC ALEN VÀ KIỂU GEN

Nuvola apps package edutainment.pngIII. QUẦN THỂ TỰ PHỐI

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.