SGK Sinh học 12 nâng cao - Chương 4 Bài 24, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09
BÀI 24: TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO

Nuvola apps important.png I. TẠO GIỐNG THỰC VẬT

1. Nuôi cấy hạt phấn

2. Nuôi cấy tế bào thực vật in vitro tạo mô sẹo

3. Tạo giống bằng chọn dòng tế bào xô ma có biến dị

4. Dung hợp tế bào trần


Gnome-help.png II. TẠO GIỐNG ĐỘNG VẬT

1. Cấy truyền phôi

2. Nhân bản vô tính bằng kĩ thuật chuyển nhân

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.