Sinh học 12 nâng cao - Chương 5 Bài 31, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09
BÀI 31: ÔN TẬP PHẦN NĂM: DI TRUYỀN HỌC

I. HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC

1. Hãy điền những nội dung phù hợp vào bảng 31.1.

2. Hãy điền những cụm từ thích hợp vào các ô vuông và chiều mũi tên vào sơ đồ mối quan hệ ADN (gen) - tính trạng dưới đây và giải thích:

3. Hãy giải thích sơ đồ phân loại biến dị dưới đây

4. Hãy điền những nội dung phù hợp vào bảng 31.2

5. Hãy điền những nội dung phù hợp vào bảng 31.3

6. Hãy điền dấu + (nếu cho là đúng) vào bảng 31.4

7. Hãy điền dấu + (nếu cho là đúng) vào bảng 31.5

8. Hãy điền dấu + (nếu cho là đúng) vào bảng 31.6


II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.