Sinh học 12 nâng cao - Phần 7, Chương 2 Bài 54, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09

BÀI 54: BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ

I. KHÁI NIẸM VỀ BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG

II. CÁC DẠNG BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG

1. Biến động không theo chu kì

1. Biến động theo chu kì

a) Chu kì ngày đêm

b) Chu kì tuần trăng và hoạt động của thủy triều

c) Chu kì mùa

d) Chu kì nhiều năm


III. CƠ CHẾ ĐIỀU CHỈNH SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ

1. Cạnh tranh là nhân tố điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể

2. Di cư là nhân tố điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể

3. Vật ăn thịt, vật kí sinh và dịch bệnh là những nhân tố điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.