Sinh học 12 nâng cao - Phần 6, Chương 2 Bài 39, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09

BÀI 39: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÁC ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI

I. GIẢI THÍCH SỰ HÌNH THÀNH ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI

1. Sự tiến hóa đen của các loài bướm ở vùng công nghiệp

2. Sự tăng cường sức đề kháng cảu sâu bọ và vi khuẩn


II. HIỆN TƯỢNG ĐA HÌNH CÂN BẰNG DI TRUYỀN

III. SỰ HỢP LÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA CÁC ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.